Kabar Unik - kakong" Para pamiarsa kakung dumawah putri, pangapunten hambok bilih dangu kula boten post blog menika. "

Jumat, 16 April 2010

Tuladha Pranata Cara Panggih Pinanganten


PAMBUKA
Sampun dumugi wahyaning mangsa kala dhumawahing kodrat, sri atmaja temanten hanetepi upacara adhat widhi widana ingkang sampun sinengker wonten tlatah dusun  Ngajum Kadipaten Malang.
Nun inggih upacara panggih, adhat mengku werdhi tata cara, widhi werdhinipun Gusti. Winengku werdhi luhur tata cara peparingipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang dados pratandha werdhinipun panggih punika pangudi gambuhing panggalih. Mila mboten mokal  wonten titahing Gusti ingkang asipat Jalu lawan wanita ingkang sumedya hanetepi jejering agesang.

 

ING NGARSA REGOL

 Wondene temanten putri sampun jengkar saking tepas wangi pinurwaka kembar mayang sakembaran, dasar putrinipun Bapak Moh. Nabillah
Ingkang  dinama-dama , putra sulistya ing warni tinambahan ngagem busana putri praja nambahi sulistyaning warna, saengga ing dalem pasamuan kadya katingal surem katanding endah gumebyaring temanten putri.

HAMBALANG GANTAL
Saya caket tindakira putra temanten kekalih, gya samya apagut tingal, tempuking catur netra handayani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala kang tumanem ing sanubari.
Sekar mayang temanten kakung dalah temanten putri sampun niliroaken.
nulya kumlawe astane tenganten putri sarwi hambalang gantal mring temanten kakung ingkang winastan gondhang kasih, temanten kakung gumanti hambalang gondhang tutur, ingkang makaten punapa ta wujud miwah werdhinipun gantal? Gantal dumadi saking suruh ingkang lininting tinangsulan lawe wenang, pinilih suruh ingkang tinemu rose ingkang mengku werdi
Suruh : lamun dinulu beda lumah lawan karebe yen ginigit tunggal rasane. Mugya temanten kekalih tansah rumaket manunggal cipta, rasa miwah karsa. Tinangsulan lawe wenang werdhinipun tinangsulan lan akrami, kaiket ing prasedya luhur, mugi anggenya mangun bebrayan mboten nalisir saking hangger paugeraning kautaman.

 

HAMIDHAK KUNTOLO

Ni mas temanten putri sampun lenggah sowan ing ngarsa dalem temanten kakung dalah hanglepas tepak alas sukunipun temanten kakung. Lumantar astanipun temanten putri, temanten kakung tumindak hamidhak kuntolo kanti remuk gumebyar miwah alas siti.
Ingkang punika paring sasmita bilih temanten kakung sampun gilig ing manah, badhe lujar saking gesang ambujang, ngrasuk hamengku gesang bebyaran.

 

GANDHENG ASTA

Temanten kakung pareng candhak bahunipun temanten putri kaajak jumeneng sesarengan .
Sasampunipun tinemu catur netra temanten kekalih,  ing madya para rawuh dipun pandhegani dening pini sepuh juru paes, astanipun temanten kekalih kagandheng ajawat asta, kanthi pinaringan dunga mugi-mugi tansah tinebiha bala rubeda nir ing sambikala.

TUMUJU DAMPAR KENCANA

Tindakira sri atmaja temanten kekalih gya siningeban  sindur dening ingkang rama kakung kinasih,
Wodene rama kakung temanten putri jumeneng ing ngarsa temanten kakalih  kagandheng  dipun singepi sendhur, ingkang wonten sawingking ipun keparenga biyung kinasih dalah astanipun tumangkep wonten  pundak temanten kekalih. Lumampah tumuju dampar kencana.

 

SUNGKEMAN

Adicara ingkang candak inggih punika adicara sungkem temanten kekalih dumateng Tiyang sepah, ingkang punika paring sasmita ngaweruhi wujud bektinipun temanten dumateng tiyang sepah kekalih.Sarana sungkem ing saandhap tapak suku rama kakung dalah biyung putri.
Pinanganten :
Rama kakung dalah Ibu biyung kinasih, luhuring budi ingkang hangukir jiwa raga ingkang agung pangurbanan paring pitedah luhur rina wengi tansah ngangesti mrih rahayuning putra lulus kang ginayuh sadaya ribet rubeda linambaran kanthi sabaring panggalih tuhu pantes sinambah .
Bapa biyung :

Duh angger putraku kinasih sun tampa panyungkemira mugya antuk berkahing Hyang Widhi angonira jejodhoan. Piwelingku aja nganti lali anggon ira hambangun bak wisma runtut  atut sakarone-adohno tukar padu –tansah eling sabaring ati – kuwat nampa panandhang – tan gampang amutung dadiya tepa tuladha – uripira migunani mring sesami – hayu-hayu pinanggiha

 

KACAR-KUCUR

Kalampahan adicara ingkang candak inggih punika kacar-kucur.
Iarupi, wos, saha kacang-kacangan
Ingkang taksih rupi wiji, ingkang punika paring sasmita bilih temanten kekalih menika taksih bakalan, mugya wiji ingkang bade katandur sageta dados wiji ingkang sae, sahengga temanten saget nglampai gesang bebrayan milai babat alas dumugi gesang kaken ninen ninen.

UNJUK TIRTA WENING
Wondene Ing ngriki panjenengan ipun Ibu biyung ingkang hamengku gati paring unjukan tirta wening dumateng temanten kekalih. Ingkang punika paring sasmita mbok bilih sedaya tindak tanduk ipun temanten ingkang badhe kalampahan supadasa  linambarana kanthi weninge penggalihing temanten kekalih.DHAHAR SEKUL KUNING

Kacandhakaken adicara dhahar sekul kuning : Bapa biyung paring dedhaharan sarana sarining bumi kang arupi sekul kuning kang aran sekul panjang ilang, paring sasmita mugya temanten anggeneya nglampahi gesang wonten ing alam bebrayan , temanten kakung anggadhahi  kewajiban hanyekapi sedaya kabetahanipun gesang sampun ngantos kirang tedhan tumuju dumateng angen-angenipun kara harjan.
Kanthi Pangajapipun Rama dalah biyung  biyung : Mugi gampila gebyaring husada , anggenya ngupadi, sanguning gesang, ambyaring kuntala ingkang tumiba wonten pelatan, panggiha bagya mulya sembada kang jinangka basuki kang kaesti. Amin !

RAWUHING BESAN

Samekta rawuhipun kadang besan sarimbit saking tlatah ................. bapak ............. sarimbit ngaturaken sugeng rawuh mugi sageta ndadosaken raketing pasederekan.
Sasampunipun katampi rawuhipun Bapak .......... sarimbit hangaturaken salam taklim kanti hamasrahaken rawuhipun kaki dalah nini pinanganten kekalih ingkang badhe marak seba nyuwita dumateng ngarsa Bapa  biyung kInasih, inggih punika Bapak Tukiyat dalah biyung Tumi kinasih.


ATUR PASRAH TEMANTEN
Nuwun para rawuh ingkang tuhu kinurmatan, langkung rumiyin keparenga kula nuwun agunging pangaksami, hambok bilih kula kagalih sangeting degsura saha cumantaka, dene kumawantun sumela atur tuwin nyandet keparenging para rawuh ingkang taksih gayeng among sabda wonten ing pepanggihan punika.
Ingkang makaten kala wau, sarehning kula ingkang kadhapuk dados pranata adicara kajibah matitisaken titi laksana ning adicara punika.

Minangka purwaning atur keparenga kula ngaturaken sungkeming pangabekti ing sa-andhap pepadha kunjuk dalem Gusti ingkang Maha Agung, ingkang tansah paring kanugrahan dumateng kita sedaya saha paring idi palilah ugi pengayoman dumateng ingkang hamengku karsa, nun inggih BapakTukiyat sarimbit.
Ingkang wedal puniko saget ngawontenaken pepanggihan ing dinten menika kanti rahayu widodo mboten kirang satunggaling punapa.
Kajawi saking punika, katur asmanipun ingkang hamengku karsa keparenga  kula ngaturaken pambage sugeng rawuh saha ngaturaken sanget panuwun ingkang tanpa pepindan wondene panjenengan  sedaya sampun kersa minangkani atur ingkang sampun kapacak wonten ing serat atur undangan, ingkang sampun kunjuk dumateng panjenengan sedaya. Inggih punika bilih ing samangke panjenenganipun Bapak Budi sarimbit kagung an kersa badhe andhaup aken putri kinasihipun ingkang paring asma Visi Triastutik kapundhut garwa dening anakmas Moh. Hantono putra kakung ingkang minulya bapak Muchid - Gatot saking tlatah Batu

Para rawuh saha para lenggah ingkang kinur matan.
Kepareng matur bilih samangke sarawuhipun pinanganten kakung, para lenggah katuran jumeneng minangka paring pakurmatan saha paring berkah pangawasta dumateng pepanggihan pinanganten kekalih.
Sinambi  ngrantos dhawah wanci rawuhipun pinanganten kakung, keparenga ken para rawuh anglajengaken anggenipun kepareng among sabda saprayoginipun sinambi angresepi dhedaharan ingkang sampun cumawis ing ngarso panjenengan sedaya. Nuwun !
Sampun dumugi mangsa kala mbok bilih pinanganten kakung sampun tindak saking dalem palereman, kadherekaken para kadang sentana puri kakung. Gebyar-gebyar cahyaning dasar gagah pidhegsa kathik karengga busananing putra praja gung binantara kang sarwa mobyor-mobyor adamel cingaking para pandulu ing samarga-marga, jer sampun dados giliging tekating pribadi badhe hamengku garwa ingkang dados gemblenging raos katresnan mila katingal jumangkah mantep tan kemba ing panggalih nambahi gagah prakasa.ATUR ADICARA PASRAH  TEMANTEN

Nanik Mulyati
Putri Bapak MujionoAlm)
Wijianto
Putra Bapak

1. Salam , Alim ulama  
    ingkang kawula    taati
2. Puji syukur
3. Kirim salam dumateng   
    Nabi.
4.    Atur  pambagya - pasrah  temanten  Dening   


5.    Atur panampi  pasrah
Temanten dening
 
6.  Hikmah nikah  dalah paring do’a pangajab     
     Katindhakaken dening …………………………….
     mugya temanten kekalih anggenya gesang bebyaran tansah pinaring rahayu widodo, tinambah rejeki sarta sageta dados temanten ingkang dumugi kaken ninen. Nuwun.
Bismillah hirrahman nirrahim
Hamdan …

Para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyangan kautaman ingkang pantes pinundhi, para kadang duta saraya saking calon / kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan, para kadhang wredha mudha ingkang winantu basuki, para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya minulya.
Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang maha Agung, karana sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga ing rikalenggahan punika taksih saged kempal manunggal kanthi pinayungan rahayu widodo dalah karaharjan tinebih ing sambikala.
Mboten kasupen, sumangga kula dherekaken ngaturaken shalawat saha salam mugi-mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita rosullullahi saw. Ingkang sampun paring pitedah dhumateng kita sadaya, satunggaling ajaran ingkang leres ingkang dipun ridhoi dening Allah SWT.  
Para lenggah kakung putri ingkang sinuba pakurmatan, madyaning pepanggihan punika keparenga kula ngaturaken sugeng rawuh, awit karawuhan para pepundhen miwah para pini sepuh langkung-langkung para kadang duta saraya tresna, sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenengan kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning panggalih. Sinambi ngraosaken dedhaharan ingkang sampun kacaosaken dening ingkang hamengku gati.
Nun inggih para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan, keparenga kula ngaturaken urut reroncening adi cara ingkang rinamtam para kulawangsa.
Nun inggih Tinarbuka :
1.       Atur Pambuka
2.       Waosan kalam Illahi
3.       Atur pambagyaharjo dalah pasrah pinang anten.
4.       Atur panampi pinanga nten
5.       Mauridho hasanah Teman ten
Katindakeken dening
6.   Doa pangajab

Handungkap titi mangsa kala pari purnaning sedya, karana urut reroncenipun tata adicara sampun kaleksanaaken dening para kulawarga.
Para tamu kakung putri ingkang satuhu bagya mulya, sakderengipun purnaning gati panjenenganipun Bpk Slamet sakulawarga, raos syukur dumateng Gusti kang Maha Agung kaleksananing sedya kanthi pinaringan wilujeng nir ing sambikala, mboten wonten kekilapan ngaturaken panuwun dhumateng panjenengan sedaya, ingkang punika Ibu sumardi tansah hanglenggana budi dayaning manungsa kirang sampurna, hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya wonten kiranging tanggap, tangguh, gupuh miwah suguh saha anggenipun ngaturi palenggahan panjenengan sadaya kirang hanuju prana kalihan andhap inggiling kalenggahan panjenengan sadaya, kagerba kiranging boja miwah krama, mugi diagung pangaksama panjenengan.
   
Lan ugi mugi-mugi temanten kekalih saget dados temanten ingkang kusnul khotimah, mawadah, warohmah. anggenya gesang bebyaran tansah pinaringan rahayu widodo, tinambah rejeki sarta sageta dados temanten dumugi kaken ninen. Nuwun. Wass.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms