Kabar Unik - kakong" Para pamiarsa kakung dumawah putri, pangapunten hambok bilih dangu kula boten post blog menika. "

Rabu, 11 Agustus 2010

NGEMCE LIRU KALPIKA / TUKAR CINCIN

1.Pambuka
2.Atur pambagya / sesambetan saking keluarga calon kadang besan , badhe katuran dening ..............

3.Atur panampi karawuhan calon kadang besan saking keluarga Bpk. ...... ingkang badhe dipun aturaken dening sinuwun Bapak ........

4.Adicara Liru Kalpika / tukar cincin, dumateng nimas...... dalah raden mas .... kapurih tumuju ing madyaning para tamu undangan kaderekaken bapa biyung kinasih.


5.Kersanipun raket pasederekan kulawarga agung calon besan Bpk. ..... dalah kulawarga kulawarga agung Bpk. ..... dalah Kulawarga agung Bpk................

a.Sepindah saking kulawarga Bpk. ................ ingkang bade kaaturaken dening ibu biyung kinasih sinuwun Ibu ................

b.Tetepangan kulawarga Bpk. ................ ingkang katindakaken dening sinuwum Bpk. ................ Hambok bilih dereng cekap Bpk. ................kasumanggakaken matur wedal kalajenganipun utawi peresmian adicara liru kalpika menika wedal inggih akad nikah calon temanten kekalih.

6.  Sakderengipun adicara paring tutur pandunga paripurna , kepareng dumateng kulawarga calon temanten putri  tumpeng kasalap i ing ngajeng wiwara,  para tamu dalah undangan. kersanipun safaatipun dunga saget  sumrambah ing lebetipun tumpeng lan ugi saget ndadosaken  barokah dumateng sinten kemawon ing dhahar sekul tumpeng menika. 
Kepareng dumateng Bpk. ............. mandegani tutur pandunga mugi-mugi kanti adicara liru kalpika menika calon temanten kekalih tansah saget rumaket dumugi angen-angenipun tumuju dhaup prana. Amien.

7.  Panutup

8.  Ramah Tamah.


Maknane Tumpeng Tumpeng ingkang kagungan sasmita arupi pandonga kagem kabgyaanipun manungsa.  Wujudipun  kados kerucut tumuju ing inggil  ingkang gadah ateges bilih  kehidupan menika  tumujunipun gesang ngantos dumugi titik ingkang nginggil inggih menika Gusti

Aturipun Panata Salebetipun Liru Kalpika

Para lenggah kakung putri, kaleksanan liru kalpika, pangandikanipun para pinisepuh, liru kalpika saget katindakaken saderengipun calon penganten kaijabaken utawi kapanggihaken,

wondene menawi sampun kaijabaken saget winastan imbal kalpika, tali asih minangka

pratandha miwah tetenger bilih sampun wonten ingkang nggadahi

ingkang Maha Kuwaos..
Ketan dan wos ingkang  lengket nggadah pralambang  bilih reraketipun  hubungan. Masakan ayam kagungan pralambang bilih harapanipun supados pinter pados rejeki yang halal, kados ayam ingkang upakara ngupadi pados tedan. Ulam teri nggambaraken kehidupan ingkang mboten nate piyambakan, mesti wonten pasanganipun. Tigan nyimbolaken satunggaling kekarepan inkang utuh, kersanipun saget menyatu.. Sayuran kados kankung ingkang saget gesang wonten pundi kemawon. Lajeng urapan tumpeng nggambaraken harapanipun gesang ingkang damai wonten pundit kemawon. Sayur bayem kagungan artos kersanipun saget gesang ayem tentrem.

Handungkap titi mangsa kala pari purnaning sedya, karana urut reroncening tata adicara

sampun kaleksanakaken dening para kulawarga.

Para tamu kakung putri ingkang satuhu bagya mulya, saderengipun purnaning gati

panjenenganipun Bp............(mengku gati) raos syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung kaleksananining sedya kanthi pinaringan wilujen nir ing sambekala, mboten kilap ngaturaken panuwun dhumateng para duta saraya sumarambah para tamu samudayanipun, ingkang punika Bp. ............ sekalihan (mengku gati) tansah hanglenggana budi dayaning manungsa kirang sampurna, hambok bilih anggenipun

nampi kerawuhan panjenengan wonten kiranging tangguh, gupuh miwah suguh saha anggenipun ngaturi palenggahan panjenengan sadaya kirang hanuju prana kalihan andhap inggiling kalenggahan panjenengan sadaya, kagerba kiranging boja miwah karma, mugi diagung pangaksama panjenengan. Kula minangka pambiwara, ugi hanglenggana karana

kiranging seserapan hanjalari kuthunging pamanggih miwah kirang pana dhumateng wewarah wewangsoning para winasis ing reh basa tuwin sastra, ingkang punika hambok bilih wonten

kalepatan kula, mugi para tamu sadaya ngluberaken pangaksama ingkang ageng,
 
Aturipun Panata Cara

Sasampunipun Tata Adicara PambagyaharjoTerwaca cetha kaduk ruruh hangarah prana aturipun Bp. ………………….. pinangka sulih salira

ingkang kawengku gati. Para lenggah kakung putri ingkang satuhu kinurmatan, salajengipun

dumugi laksitaning tata adi cara atur pasrahipun saking duta saraya badhe/calon kadang besan.

Wondene ingkang pinangka sulih salira nun ninggih panjenenganipun Bp. ……………………

wekdal kasumanggakaken.


Aturipun Panata Cara

Sesampunipun Pasrah Lamaran

Kanthi terwaca cetha atur panampi saking Bp. ………………………. minangka sulih saliranipun

ingkang hamengku gati, ingkang salajengipun dipun wonteni paniti priksa sarana ingkang

kapasrahaken saha kaleksanakaken paragon saking duta saraya (ingkang pasrah) dhumateng

panampi pasrah, ujuding arta miwah jene selajengipun kaaturaken dhumateng ingkang mengku

gati, kaleksananing sedya kasumanggakaken.

Aturipun Panata Cara Ing Liru Kalpika

Para lenggah kakung putri ingkang sinuba ing pakurmatan jumbuh kalian pamitanipun saking

calon kadang besan, ing mriki keparengipun Bp. ………………… ingkang hamengku gati

kaleksanakaken wontenipun liru kalpika dening para kulawarga ingkang pinji mratitisaken.

Wondene para kulawarga ingkang piniji nun inggih panjenenganipun Ibu.

………………… ingkang hanganthi calon temanten putri panjenenganipun Ibu.………………………dalasan Ibu……………………………., calon temanten kakung ugi kakanthi

panjenenganipun Bp. …………………. dalasan Bp. ………………………

Kados samudayanipun sampun samekta dhumateng para kulawarga ingkang piniji wekdal kasumanggakaken. Wahyaning mangsa kala tumapaking liru kalpika katindakaken dening calon penganten, sinubagya ungeling Ketawang Wigaringtyas/Langgam Ali-Ali laras selendro pathet menyuraAturipun Panata Cara Ing Liru Kalpika

Para lenggah kakung putri ingkang pantes sinudarsana, laksitaning tata adi cara ingkang sampun rinakit dening para kulawarga kados sampun kaleksanakaken kanthi pinayungan

karaharjan tebih ing sambe kala.

Namung panyuwunipun Bp. …………………….. ingkang mengku gati) panjenenganipun para

lenggah kakung putri kasuwun lelenggahan kanthi mirunggan dumugi paripurnaning gati, kula aturaken ing mriki mbok bilih pratandha pari purnaning gati ing kalenggahan punika menawi calon penganten kekalih miwah rama Ibu (ingkang mengku gati) sampun kawistara jumeneng wonten sanggajengipun wiwara, ingkang punika kasuwun tansah nyebar godhong kawis, sabar ingkang sawatawis, nuwun, matur nuwun.
Handungkap titi mangsa kala pari purnaning sedya, karana urut reroncening tata adicara

sampun kaleksanakaken dening para kulawarga.

Para tamu kakung putri ingkang satuhu bagya mulya, saderengipun purnaning gati

panjenenganipun Bp. ………………………….. sekalihan (mengku gati) raos syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung kaleksananining sedya kanthi pinaringan wilujen nir ing

sambekala, mboten kekilapan ngaturaken panuwun dhumateng para duta saraya sumarambah para tamu samudayanipun, ingkang punika Bp. ……………………. Sekalihan (mengku gati) tansah hanglenggana budi dayaning manungsa kirang sampurna, hambok bilih anggenipun

nampi kerawuhan panjenengan wonten kiranging tangguh, gupuh miwah suguh saha anggenipun ngaturi palenggahan panjenengan sadaya kirang hanuju prana kalihan andhap inggiling kalenggahan panjenengan sadaya, kagerba kiranging boja miwah karma, mugi diagung pangaksama panjenengan. Kula minangka pambiwara, ugi hanglenggana karana

kiranging seserapan hanjalari kuthunging pamanggih miwah kirang pana dhumateng wewarah wewangsoning para winasis ing reh basa tuwin sastra, ingkang punika hambok bilih wonten

kalepatan kula, mugi para tamu sadaya ngluberaken pangaksama ingkang ageng, calon penganten kekalih badhe kajengkaraken panjenenganipun Ibu. ………………………… miwah

Ibu. ……………………………… tumuju wiwara ngajeng pratandha yekti purnaning gati.

Hamung semanten pahargyan lamaran ingkang kaleksanakaken para kulawarga,

sesantining Bp. …………………….. sekalihan (mengku gati) mugi tansaha rahayu, rahayu

ingkang sarwi tinemu, kunduripun ndherekaken sugeng.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum Wr. Wb.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms